paylaş

  • TR
bilgi-sayfalari-63746

Ana Sayfa  »  Bilgi Sayfaları   »  Aksaray

Aksaray

   Aksaray, İç Anadolu Bölgesi’nde, doğu ile batı, kuzey ile güney arasında uzanan bağlantı yollarının kavşağında yer almaktadır. Tarihi milattan önce 7000’li yıllara dayanan Aksaray, Türklerin Anadolu’ya gelişi ile birlikte Aksaray adı ile anılmaya başlamıştır. 1000 yıldır tarihi adını muhafaza eden nadir şehirlerden biridir.


       Melendiz Çayı’nın yatağında oluşan 14 km’lik Ihlara Vadisi, gezilecek yerlerin başında gelir. Vadi tarihte bir yerleşim yeri olmaktan çok dini bir merkez özelliği taşımıştır. Bugün de vadide 14 kilise kalıntısının 10 tanesi ayakta kalabilmiş ve turistlerin ilgisini çekmektedir.


       Bunun dışında il merkezinde bulunan Eğri Minare, Yeşilova Köyü’nde bulunan Acemhöyük, Sümbüllü Kilise, Aksaray Zinciriye Medresesi, Güzelyurt Evleri, Nora Antik Kenti, Aksaray Müzesi, Saat Kulesi, Manastır Vadisi, Sultan Hanı, Aziz Gregorius Kilisesi, Gülağaç Aziz Mercurius Yeraltı Şehri, Somuncu Baba Türbesi ve Somuncu Baba Minyatür Müzesi gezilecek yerlerin başında gelmektedir.


       Aksaray, Anadolu’nun manevi mimarlarından Somuncu Baba ile özdeşleşmiş bir şehirdir. Bazı tabakat kitaplarına dayanan tarihi bilgiler, Somuncu Baba’nın bir müddet ailesiyle birlikte bu şehirde kaldığından ve burada medfun olduğundan bahsetmektedir. Somuncu Baba, oğlu Yusuf Hakiki'yi Aksaray’da bırakarak Hacc farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmiştir. Arşiv vesikaları, vakıf tahsisat defterleri, silsilenamelerde ise Somuncu Baba’nın Darende’de medfun olduğu kayıtlıdır.


       Anadolu insanın sevdiği ve değer verdiği birçok tarihi-manevi şahsiyet gibi Somuncu Baba’nın kabrinin de birçok yere izafe edilmesi normal bir durumdur. Somuncu Baba’nın mesajları ve insanlığın manevi gelişimine katkıları düşünüldüğünde kabrinin nerde olduğu meselesi, tâlî bir mesele olarak kalmaktadır.


       Somuncu Baba Derneği olarak biz de Somuncu Baba’nın, insanlara karşılıksız hizmeti şiar edinen ve “Somunlar Müminler” nidalarıyla insanların hem maddi hem manevi açlıklarını gideren düsturlarını esas alarak yurt içinde ve yurt dışında faaliyetler göstermekteyiz.

 


 Yûsuf Hakîkî Baba

 Somuncu Baba olarak bilinen mutasavvıf Şeyh Hamîd-i Velî’nin oğlu olan Yûsuf Hakîkî kaynaklarda Baba Yûsuf, Yûsuf Hakîkî Baba, Baba Yûsuf Hakîkî, Şeyh Yûsuf şeklinde halk arasında ise Hakîkî Baba ve Gül Baba diye anılmaktadır. Doğum tarihi hakkında net bilgiler bulunmamaktadır. Tasavvuf yolunda temel bilgileri babasından alan Yûsuf Hakîkî, aynı zamanda Hacı Bayram-ı Velî’nin talebesidir. Seyr ü sülûkünü Ankara’da şeyhinin yanında tamamlamıştır.


       Yûsuf Hakîkî, babasıyla beraber bir süre Bursa’da kalmış, daha sonra Aksaray’a gitmiştir. Hayatının geri kalan kısmını Aksaray’da şeyhlik yaparak geçiren Yûsuf Hakîkî’nin türbesi Aksaray’da Şeyh Hamîd mahallesindedir. Aynı mahallede babası adına bir cami ve hankah da bulunmaktadır.


       Yûsuf Hakîkî’nin Evhadüddin ve Şeyh Safiyyüddin adlarında iki oğlu olduğu bilinmektedir.

Eserleri:


       1. Divan (Hakîkînâme). Tasavvuf yoluna girenlere öğüt vermek maksadıyla yazılan bu eser, münâcât ve tevhidle başlayıp çeşitli başlıklar altında tasavvuf neşvelerini terennüm eden manzumelerle devam etmektedir.


       2. Muhabbetnâme. Mesnevi tarzında yazılmış 3696 beyitten oluşan tasavvufî bir eserdir.


       3. Metâliu’l-îmân. Bazılarına göre Sadreddin Konevî’nin, bazılarına göre ise Ahî Evran diye bilinen Kırşehirli Şeyh Nasîrüddin Mahmûd’un aynı adlı risâlesinin tercümesidir.


Aksaray

Aksaray

Aksaray

Aksaray

Aksaray

 Yûsuf Hakîkî Hz

 Yûsuf Hakîkî Hz

 Yûsuf Hakîkî Hz2024. Copyright © SOMUNCU BABA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ. Tüm hakları saklıdır.

Avinga | XML