paylaş

  • TR
dernegimiz-79745

Ana Sayfa  »  Derneğimiz   »  Tüzük

Tüzük

SOMUNCU BABA

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1-DERNEĞİN ADI

Derneğin adı: “SOMUNCU BABA Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği” dir. Kısaca “SOMUNCU BABA Derneği”dir.

MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Dernek yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

MADDE 3- DERNEĞİN AMACI

Dernek,

Yurtiçinde ve yurtdışında; yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak, ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, temizlik malzemesi, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerinin yerine getirilmesine katkı sağlamak, milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlerimizi araştırarak, bunların yurt içinde ve dışında tanıtımını yapmak, çevrenin ve kültür varlıklarının korunması ve yaşatılmasına destek olmak, insanların yardımlaşma ve dayanışma duygusunun geliştirilmesine, bu suretle toplumların sosyoekonomik düzeyinin yükseltilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

 

MADDE 4- DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI, BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI

Dernek, Tüzüğün 3. maddesinde yazılı amacını gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunmak maksadı ile;

  1. Yurt içi ve yurt dışında yoksul, yardıma muhtaç, kimsesiz, dul, yetim, öksüzleri, sokak çocuklarını, sokakta kalmış her yaşta insanı, hastaları, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları, kaza ve doğal afete uğrayanları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar.

Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, sığınma evi, sokak çocuklarına ve engellilere yönelik rehabilitasyon merkezleri,,aşevleri, kesimhaneler, , misafirhaneler, kültür merkezleri çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisleri kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek dağıtımı yapar gerekirse bu konuda hizmet satın alır.

b) İlgili mevzuat çerçevesinde Gıda Bankacılığı yapar, yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak iş kurma, kira, barınma, konut, ev eşyası vesaire yardımlar yapar, bu konularda organizasyonlar düzenler, düzenlenen organizasyonlara katılır.

c) İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde;

Yurt içinde ve yurt dışında; eğitimin her kademesindeki ihtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler ile yüksek lisans, doktora gibi çalışmalar yapanlara her türlü yardımda bulunur karşılıklı veya karşılıksız burs verir, barınma, beslenme ve diğer öğrenim ihtiyaçlarını karşılar, bu amaçla, ücretli ve/veya ücretsiz öğrenci yurt ve pansiyonları, kütüphane, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri açar ve işletir, yurt içinde veya dışında barınma ve eğitim bursu veren vakıf, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar, ayni ve nakdi destek sağlar veya alır.

d) İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde; Okul öncesi eğitim okulları (anaokulları), Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü, mesleki eğitim kursları, yabancı dil ve üniversiteye hazırlık kurs veya dershaneleri ile ilk ve orta öğretim okulları açar ve işletir.

  1. Çocuk eğitimi alanında yenilikleri takip ederek, çocuğa yönelik sesli, görüntülü, basılı yayınlar hazırlar ve yayımlar. Aile ve çocuk konularında çalışmalar yapar. Çocuk kulübü, çocuk sineması, doğa kulübü, yüzme kulübü, izci kulübü, çocuk tiyatrosu, resim kulübü, çocuk spor kulübü vb. kurar, geliştirmek. Bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunur, ortak programlar düzenler.

f) İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve imkan dahilinde yurt içinde ve yurt dışında sağlık yardımına muhtaç herkesi, fakir hastaları tedavi ettirir. Doğum, hastalık, kaza hallerinde, her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarının karşılanmasına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık aracı, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri ve hasta nakil hizmetleri yapar. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır.

Şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınlarına tedavileri süresince kalacakları yer temin eder ve bununla ilgili hizmet satın alır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur.

Gönüllü sağlık ekibi kurar, meslek içi eğitim verir, ihtiyaç duyulan bölgelere yurt içi ve yurt dışına insani yardım için sağlık elemanı ve tıbbi malzeme gönderir. Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenler.

Afetlerde görev yapacak arama ve kurtarma ekipleri kurar; bu işler için gerekli araç ve gereçleri temin eder; görev alanlara gerekli eğitimi aldırır. Afetlere hazırlık ve gerektiğinde kullanılmak üzere araç, gereç, madde, malzemeleri belli yerlerde depolama işleri yapar ve lojistik merkezleri kurar.

g) İlgili makamlardan izin almak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında yol, köprü, çeşme, su kuyuları, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırır ve tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur. Buralara dernek ismi veya tarihi kahramanlarımızın, bilim adamlarımızın, bunlara sponsor olanların adlarını verir. Bu amaçlar doğrultusunda bilim adamlarından, konunun uzmanlarından yardım alır, planlar ve projeler yaptırır.

h) Her türlü ilmi, dini ve milli konuda araştırmalar yapar veya ilgili kişi ve kurumlara yaptırır, araştırma sonuçlarından gerekli gördüklerini yayınlar, bu değerlerin bilinmeleri, yayılmaları için yurt içi ve dışında çalışma, organizasyon ve yayın yapılmasını temin ve teşvik eder, bu tür çalışmalara maddi ve manevi destek sağlar.

Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir

ı) Memleketimizi, milli kültürümüzü yurt içinde ve başta ortak kültüre sahip olduğumuz ülkeler olmak üzere yurt dışında tanıtıcı her türlü faaliyette bulunur. Bu amaçla Türkçe ve diğer dillerde sinema filmi, çizgi film dahil her çeşit sesli, görüntülü ve yazılı eser yaptırıp yayınlar, Ayrıca eserlerin internet ortamında yayınlanmasını sağlar.

i) Yetkili makamlardan izin almak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında tarihi ve kültürel değerlerin, yapıların, anıtların korunması, onarılması ve restorasyon işlerini yapar, yapanlara maddi ve manevi katkıda bulunur.

j) Doğal çevrenin bozulmasını ve kirlenmesini önleyici yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapar. Bu anlamda çevre kirliliği, doğal dengenin bozulması, erozyon, küresel ısınma konularında toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunur.

k) Yoksul çocukların sünnet ettirilmesi, Ramazan’da iftar yemeği verilmesi, , aşure dağıtılması gibi milli örf ve adetlerin yaşatılmasını sağlayıcı çalışmalar yapar, Kimsesiz ve yoksulların cenazelerinin kaldırılmasını sağlar. Fakir insanların evlilik masraflarını karşılar, düğünlerini yapar.

l) İnsanlar arasında sevgi, kaynaşma, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak ve derneğe gelir temin etmek amacıyla yurt içinde ve dışında yemekli çaylı toplantılar yapar, kermes, konferans, sempozyum, müzayede, spor müsabakaları, piknik, konser vb. etkinlikler düzenler

Kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarır, tanıtım amaçlı promosyonlar yaptırır. Yurt içi ve yurt dışı seyahatler tertip eder. Yetkili turizm firmalarıyla hac ve umre ziyareti yapmak isteyenlere yardımcı olur.

m) İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde amacı doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü kurban bağışını kabul eder, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapar.

n) Gençlerimizin daha sağlıklı yetişme ve amatör sporun gelişimi gayesiyle spor tesisleri kurar ve işletir, kurulmuş olanlara ve sporculara ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.

o) İnsanlar arasında ilmî, kültürel, sosyal ve ekonomik yardımlaşma ve dayanışma amacını gerçekleştirmeye katkı sağlamak üzere gerektiğinde gençlik ve kadınlar kolu/ komisyonu oluşturur.

ö) Dernek ve bağlı birimlerin korunması amacıyla, ilgili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla özel güvenlik birimi oluşturur veya bu hizmeti diğer özel kurumlardan sağlar,

p) Dernek, amaçları gerçekleştirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapar. Bu anlamda yurt içindeki ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar ile iş birliği yapar. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açar, ayrı dernekler kurulmasını teşvik eder. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği yapar, ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanır, yararlanmak için projeler hazırlar ve hazırlayan kuruluşlara destek verir.

r) Dernek; iktisadi işletmeler, vakıflar kurar ve işletir, kurulmuş işletmelere ortak olabilir. Taşınmaz mal satın alır, satar, bağışını kabul eder, inşa eder, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır, gelir sağlamak amacıyla işletir.

Derneğe yapılan bağışları; nakit, gıda, giyim, araç, gereç, yakacak ve temizlik malzemesi ve canlı hayvan bağışlarını kabul eder. Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere menkul veya gayrimenkul kiralar, kendine ait olanları kiraya verir; tarihi yerleri restore eder ve kiralar, buraları başkalarına kiraya verir, her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

Yardım toplama kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayni ve nakdi bağış kampanyaları başlatır ve yürütür, belli yerlere bağış kutuları koyar, SMS ve online bağış kabul eder.

Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar. Bunu yaparken toplumun yardım ve dayanışma duygularına, sosyal sorumluluk, milli ve manevi değerlere, insanlık onuruna saygı bilincinin geliştirilmesine dikkat çeker, vurgu yapar. Bu anlamda sesli ya da görüntülü yayınlar yapar, yaptırır ve yapılanlara sponsor olur. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, çizgi film, reklam filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat etkinliklerinde bulunur veya yaptırır.

Reklam ve tanıtım çalışmalarında internet ortamından istifade eder. Bilimsel toplantılar düzenler, gözlemler yaptırır, raporlar hazırlatır, bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri kurar ve işletir. Bu konularda kişisel veya kurumsal olarak çalışma yapanlara mali destek sağlar.

t) Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, kermeslerde, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkararak satabilir. Yine derneğin ekonomik değerini yitirmiş veya yetersiz olan araç, gereç, bina tesis, arsa v.s mal ve kıymetlerini, ilgili mevzuat hükümlerine göre satar, paraya çevirir, yerine yenisini alır veya gelirini dernek amacı doğrultusunda harcar. Sahip olduğu veya olacağı gayrimenkulleri kendisi kullanmadığı, işletmediği zamanlarda, uzun veya kısa süreli olarak, belli bir ücret karşılığında başka kurum, kuruluş veya kişilere kiralar, kullanma ve işletme hakkını devreder. Bu kurum veya kuruluşa dernek amacı doğrultusunda faaliyet göstermesi şartıyla kullanma ve işletme hakkını geçici olarak bedelsiz verebilir.

u) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerde gönüllülerden yararlanabilir. Belirlediği gönüllülere yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldırır, seminerler düzenler. Dernek faaliyetleri ile ilgili gönüllü alt birimleri oluşturur, komisyonlar kurar.

Yeni yetişen nesillerde sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülüğü teşvik etmek amacıyla kulüpler kurar. Dernek yurt içinde ve yurt dışında, ihtiyaç duyduğu konu ve alanlarda komisyonlara görev verir ve gönüllüleri yetkilendirir. Gönüllülerin yapacakları işler ve yetkilerini düzenleyen bir yönetmelik hazırlar.

Gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerle ilgili yol, barınma, konaklama vb. masraflarını karşılayabilir.

ü- Dernek, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan ve mevzuatın yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilir.

MADDE 5- DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Derneğin iki türlü üyesi vardır: Asli üye, Onursal üye

a) Asli Üyelik:

Derneğin amacını, çalışma ilkelerini, hedeflerini, değerlerini benimseyen ve kanunen derneklere üye olmasına engel bulunmayan her gerçek ve tüzel kişi derneğe asli üye olabilir. Üyeliğe kabul merkez ve şube yönetim kurullarının kararıyla olur. Ancak Şube Yönetim Kurulunun üye kabulü ön kayıt niteliğinde olup, Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile gerçekleşir. TC vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatı en geç 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve ilgilisine duyurur. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez.

 

b) Onursal Üyelik:

Kültürel ve sosyal alanda yurtiçinde ve uluslar arası alanda çalışma ve çabaları ile tanınan ya da Derneğe büyük ölçüde maddi ve manevi yardımı bulunanlara yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler fakat oy kullanamazlar.

MADDE 6- ÜYELİK HAKLARI

a-) Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı, bölünemez ve devredilemez.

b-) Hiç kimse, derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

c-) Üyeler ayrım gözetilmeksizin, eşit haklara sahiptir.

d-) Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Oylar bizzat kullanılır.

 

MADDE 7- ÜYELİKTEN ÇIKMA

Üyelikten çıkma, Merkez ve şube yönetim kurullarına verilecek yazılı bir çıkma beyanı ile gerçekleşir. Şubeler kendine yapılan üyelikten çıkma beyanlarını merkeze yazılı olarak bildirir. Çıkan üyenin birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek malvarlığına verdiği bir zarar söz konusu ise bu zararın tazmini zorunludur.

MADDE 8- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

a) Derneğin amaç ve hizmet politikasına aykırı hareket eden, amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici ya da derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunan,

b) Üyelik başvuru formunda yanlış beyanda bulunan,.

c) Yazılı uyarıya rağmen en az bir yıllık aidatını ödemeyen,

d) Mazeretsiz olarak üst üste iki olağan genel kurul toplantısına katılmayan,

e) Kanunlarda sayılan yüz kızartıcı suçtan dolayı hüküm giyen,

Üyeler merkez yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernek üyeliğinden çıkarılanların, yapılacak ilk genel kurul toplantısında itiraz hakları vardır. Bu konudaki genel kurul kararları kesindir. Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yapmış oldukları yardım ve aidatların geri ödenmesini talep edemezler.

MADDE 9- ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

a) Üyenin ölümü veya gaipliği,

b) Üye olmak için öngörülen kanuni niteliklerin sonradan kaybedilmesi,

c) Derneğin veya şubelerinin tasfiyesi ve tasfiye işlemi tamamlanması,

Hallerinde üyelik kendiliğinden ortadan kalkar.

MADDE 10- MERKEZ DERNEK ORGANLARI

a-) Merkez Genel Kurulu.

b-) Merkez Yönetim Kurulu.

c-) Merkez Denetim Kurulu.

MADDE 11- MERKEZ GENEL KURUL VE TEŞKİLİ

Dernek merkez genel kurulu, derneğin en yetkili karar organı olup merkez asli üyeleri ile şubelerin asli üyelerinden oluşur. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, teklif ve temennilerde bulunabilirler, ancak oy kullanma hakları yoktur.

MADDE 12-GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI

a) Olağan toplantı:

Merkez Genel Kurulu her yıl MAYIS ayında, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yerde olağan toplantısını yapar.

b) Olağanüstü toplantı:

Merkez yönetim veya merkez denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü olarak merkez yönetim kurulunun belirlediği yerde toplanır.

Genel kurul toplantıya merkez yönetim kurulunca çağrılır. Merkez denetim kurulunun veya üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine merkez yönetim kurulu, merkez genel kurulunu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

MADDE 13- TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 14- ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler.

Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi, günlük mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden çok olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

MADDE 15- TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin, yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

İlk toplantıda, yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 16- GÜNDEM

Gündem, Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanır. Merkez Denetleme Kurulunun gündeme konulmasını istediği maddeler de gündeme dahil edilir.

Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin, en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul gündemdeki sırayı değiştirebilir.

MADDE 17- TOPLANTI USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, kararlar açık oylama ile alınır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylamada, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır. Oy verme işlemi bittikten sonra oy pusulalarının açık olarak sayım ve dökümü yapılmak suretiyle oylama sonucu belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 18- DERNEK MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

Merkez Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a)Dernek organlarını seçmek.

b)Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporları ile ve denetim kurulu raporlarını, bilanço ve gelir gider hesaplarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

c)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.

d) Derneğin gayesini gerçekleştirmek için, gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

e) Derneğin diğer organlarını denetlemek ve gerek gördüğünde haklı sebeplerle onları görevden almak.

f) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret, huzur hakkı vs. verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek. Ayrıca, Dernek yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyeleri ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit etmek.

g) Derneğin yurt içinde federasyona, yurt dışında benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasını kararlaştırmak.

h) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip son kararı ve vermek.

ı) Gerekli görülen yerlerde derneğin şubelerinin açılmasına, kapatılma şartları oluşan şubelerin de kapatılmasını kararlaştırmak bu konudaki işlemlerin yürütülmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek

i) Gerektiğinde Dernek tüzüğünde ilaveler ve değişiklikler yapmak.

j) Derneğin vakıf ve iktisadi işletme kurması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

k) . Derneğin feshedilmesi konusunda karar vermek

l) Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 19- MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından, iki yıl süreyle görev görmek üzere, dernek üyeleri arasından seçilen 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu asil üyelerden boşalan yerler sırasıyla yedeklerle doldurulur. Buna rağmen yönetim kurulu üye tamsayısının yarısının altına düşerse, genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birisinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinin her biri mahalli sulh hâkiminden genel kurul toplantısı yaptırılmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında bir yönetim kurulu başkanı, bir yönetim kurulu başkan yardımcısı, yönetim kurulu sekreteri, bir sayman seçer. Çalışma usulünü tespit eder.

Derneği, yönetim kurulu başkanı temsil eder ve yönetim kuruluna başkanlık yapar, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı, başkanın görevlerini yerine getirir ve toplantıya başkanlık eder.

Yönetim kurulu en az ayda bir toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yeter sayısı 5 olup, kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Mazeretsiz üst üste üç toplantıya gelmeyen üye, Yönetim Kurulu Kararı ile müstafi sayılabilir. Yönetim kurulu müstafi üyenin yerine sırasıyla yedek üyelerden birini çağırır.

MADDE 20- MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ

Merkez Yönetim Kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır.

Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerine veya üçüncü şahıslara yetki vermek.

b) Dernek tüzüğünde yer alan amaçların gerçekleşmesini ve faaliyetlerin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak, genel kurul kararlarını yerine getirmek.

  1. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenmek kaydıyla dernek üyeleri arasından veya dışarıdan ücretli olarak bir genel sekreter, bir genel müdür, genel müdür yardımcısı, derneğin ihtiyacı olan yeteri kadar birim amiri ve personeli atamak, gerektiğinde görevlerine son vermek.

d) Genel kurulca kabul edilen yıllık bütçeyi uygulamak, Derneğin, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, genel merkez bütçesinden bütçe planlamaları doğrultusunda, şubelere gerekli aktarmaları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

e) Her faaliyet yılı sonunda derneğin bilanço ve gelir- gider tabloları ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan faaliyet raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

f) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak veya satmak,

g) Bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, her türlü taahhüt ve sarfiyat işlemlerinde bulunmak,

h) Dernek, gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için komisyonlar/ kollar kurmak.

ı) Dernek, leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatte bulunmak.

i) Derneğin çalışmaları ile ilgili iç yönetmelikleri hazırlamak,

j) Genel kurulun vereceği yetki doğrultusunda gerekli görülen yerlerde dernek şubelerinin açılmasını sağlamak ve bu şube kurucularına yetki vermek.

k) Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak, gerektiğinde şube genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak.

l) Üye giriş aidatları ile yıllık aidatların miktar ve ödeme şekillerini belirlemek.

m) Derneğe yapılacak her türlü ayni, nakdi bağışı kabul etmek. Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek.

n) Dernek amaçları doğrultusunda platform oluşturmak.

o) Şube tarafından iletilen üye kaydı ve üyelikten çıkarılma taleplerini değerlendirmek ve neticesi konusunda şubeyi bilgilendirmek.

ö) Gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açmak ve temsilci atamak.

p) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

r) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

t) Yasa tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

MADDE 21- MERKEZ DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Merkez Denetim Kurulu, iki yıl süreyle, genel kurul adına derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere dernek üyeleri arasından seçilen, 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır. Süresi dolan denetçilerin tekrar seçilmesi mümkündür.

MADDE 22- MERKEZ DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 23- MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARI BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te yer alan) ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Bu bildirime aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

c) Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

MADDE 24- DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Giriş ve üye aidatı,

b) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek piyangolar, sergiler, kermesler, temsiller, konserler, sempozyumlar, konferanslar, geziler, spor yarışmaları, takvim, ajanda, kimlik belgesi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar,

e) Bağışlanan ve vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak, toplanacak bağış ve yardımlar,

g) Her türlü nakdi ve ayni yardımlar,

h) Diğer gelirler,

 

 

MADDE 25- ÜYELİK AİDATLARI

Üye giriş aidatları ile yıllık aidatlarının miktar ve ödeme şekillerini belirlemeye Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Bir yıl içerisinde bir defadan fazla aidat artışı yapılamaz.

MADDE 26- GELİR VE GİDERLERDE USÜL

Dernek yıl içinde elde ettiği gelirinin en az yarıdan fazlasını amaçları doğrultusunda kullanır. Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK- 13 te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK- 14 te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK- 15 te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden, iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır.

 

MADDE 27- TUTULACAK DEFTERLER

Dernekte aşağıda belirtilen defterler tutulur:

a) Karar Defteri: Yönetim kurulunu kararları tarih ve numara sırasıyla, bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

b) Üye Kayıt Defteri: Dernek üyeliğine girenlerin; kimlikleri, giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları yazılır.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edilenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

e) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE 28- DEFTER TASDİKİ VE KAYIT USULÜ

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Derneğin hesap dönemi, takvim yılıdır.

Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

Derneğin defter ve kayıtlarının tutulmasında Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usül ve esasa uyulur.

 

MADDE 29- DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubeler ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmadıklarından derneğe bağlı olarak çalışırlar. Şubelerin yetki ve sorumlulukları ile faaliyet alanları ve çalışma şartları İç ’Yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 30- ŞUBE ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

  1. organları; Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kuruludur.

a-) Şube Genel Kurulu:

Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı asli üyelerden oluşur. Bir üye ancak bir şubeye üye olabilir.

Şube genel kurulu bu tüzükte belirtilen esas ve usullere göre hareket eder. Dernek tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek üzere merkezin yaptığı iş ve faaliyetlerde bulunur. Şubeler Genel Kurullarını her yıl Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce yapmak zorundadır.

Şube genel kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler;

1- Geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporunu, denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp gerekirse onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek.

2- Gelecek çalışma dönemi yönetim kurulu çalışma programını, bütçe yönetmeliğini ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak.

3- Şube yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.

4- Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

b-) Şube Yönetim Kurulu:

Şube Genel Kurulunca üç yıl süreyle görev yapmak üzere asli üyeler arasından seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu, üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve muhasip seçer. Dernek üyeleri arasından veya dışarıdan ücretli bir Şube Müdürü atayabilir. Şube yönetim kurulu, şubenin icra organıdır. Salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu karar alır.

Çalışma usül ve esasları yönünden, görev bölümü, toplantı şekli, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında bu tüzükte belirtilen kurallara göre hareket eder.

Yönetim kurullarının temsil, idare, tasarruf, ilzam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, derneği bağlayıcı muamele yapılamaz.

Şubeler ayrı bir tüzel kişiliğe sahip değildir. Bu nedenle fon temini amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara proje ile müracaatta bulunmak, 2860 Yardım Toplama Kanuna göre yardım toplama kampanyası başlatmak, ihale açmak veya ihaleye katılmak, yurt içinde ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla protokol yapmak, yurtdışına yardım götürmek, müessese kurmak, gayrimenkul alım- satımı, gayrimenkul bağışı kabulü, ipotek taahhüdü, inşaat yapımı, dava açmak ve takibi, feragat, sulh ve ibra yetkisi gibi tüzel kişiliği gerektiren işleri yapmak genel merkezin yetkisi dâhilindedir. Şubeler, merkez yönetim kurulunun, mevzuata, dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı olmayan tavsiyelerini dikkate alır.

Bütçe tasarıları, merkez genel kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel merkez yönetim kuruluna gönderilir ve merkez yönetim kurulunca tasvip veya tâdil edilen hâli ile genel kurula sunulur. Dernekler kanununa, dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur.

Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri ve sair evrakı dernek genel merkezine zimmetle devir ve teslim edilir.

Genel merkezin dernek faaliyet ve işlemleri konusundaki her türlü talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel kurul raporlarını otuz gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar.

c-) Şube Denetim Kurulu:

Genel Kurulca seçilen 2 asıl ve 1 yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyeleri, kendi başkanlarını seçer, çalışma usul ve esasları yönünden bu tüzükte belirtilen kurallara göre hareket eder.

MADDE 31- ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

Şubelerde kayıtlı her asli üyenin Merkez genel kurulu toplantılarına katılma hakkı vardır.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 32- ŞUBENİN SORUMLULUK ALANI VE DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ

Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda genel merkez yönetim kurulunun denetimine tabidir.

Genel merkez yönetim kurulu, şube genel kurulu ile yönetim kurulunun yasalara, dernek ana tüzük ve şube yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını önerebilir. Anılan şube kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya genel merkez genel kurulu yetkilidir.

Genel Merkez Genel Kurul kararı ile Şube yönetim kurulunu feshedebilir. Haklı sebeplerle Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.

 

MADDE 33- TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile temsilciye ücret ödenebilir.

Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

MADDE 34- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 35- BORÇLANMA USULÜ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal alma ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi gayr-ı menkul alımı ve nakit borçlanma olarak da yapılabilir. Ancak bu tür borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

 

MADDE 36- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği Merkez Genel Kurul kararıyla yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3 ünün) toplantıya katılması gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği ile ilgili karar, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin kabul oyları ile alınır. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 37- DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurulda, derneğin feshine karar verilebilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması ve katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshine karar alınması gerekir. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmazsa toplantı ertelenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin kabul oyları ile alınır.

Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde, mahallin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir. Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde Somuncu Baba Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar, Darende de kurulu Es Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfına ya da genel kurulun fesih kararında belirtilen dernek veya sivil toplum örgütüne, bunlar da yoksa dernek gayesine en uygun bir başka dernek veya vakfa bırakılır.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE 38- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte, hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


2024. Copyright © SOMUNCU BABA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ. Tüm hakları saklıdır.

Avinga | XML